Als ondernemer kan het verkopen van je bedrijf een emotionele en ingrijpende gebeurtenis zijn. Bij het bepalen van de verkoopprijs is het belangrijk om de waarde van het bedrijf te kennen. Er zijn verschillende methoden om de bedrijfswaarde te berekenen en er zijn verschillende factoren die de waarde van het bedrijf beïnvloeden. In dit artikel geef ik je tips en informatie over hoe je de bedrijfswaarde kunt berekenen bij het verkopen van je bedrijf.

Methoden om de bedrijfswaarde te berekenen

Er zijn verschillende methoden om de bedrijfswaarde te berekenen. De meest gebruikte methoden zijn de discounted cashflow-methode, de multiples-methode en de asset-based methode.

  1. Goodwill methode

   De Goodwill methode is een methode om de waarde van een bedrijf te berekenen op basis van de Goodwill van het bedrijf. Goodwill is een immaterieel actief dat ontstaat wanneer een bedrijf meer betaalt voor een overname dan de boekwaarde van de activa van het overgenomen bedrijf. Goodwill vertegenwoordigt de meerwaarde van het bedrijf, bijvoorbeeld vanwege het klantenbestand of de reputatie van het bedrijf. Bij de Goodwill methode wordt de waarde van het bedrijf berekend door de nettowinst te vermenigvuldigen met een Goodwill factor, die afhankelijk is van de sector en de marktomstandigheden. Deze methode is vooral geschikt voor bedrijven met een sterke reputatie en een loyaal klantenbestand. Het is belangrijk om rekening te houden met de risico’s en onzekerheden bij het bepalen van de Goodwill factor en de waarde van het bedrijf.

  2. Intrinsieke waarde methode

   De Intrinsieke waarde methode is een methode om de waarde van een bedrijf te berekenen op basis van de boekwaarde van de activa van het bedrijf. Bij deze methode wordt de waarde van het bedrijf bepaald door de waarde van de bezittingen van het bedrijf, zoals onroerend goed, inventaris en machines, te verminderen met de waarde van de schulden van het bedrijf. De overgebleven waarde wordt verdeeld over het aantal uitstaande aandelen om de intrinsieke waarde per aandeel te bepalen. Deze methode is vooral geschikt voor bedrijven met veel activa en weinig schulden, zoals vastgoedbedrijven. Het is belangrijk om rekening te houden met factoren zoals afschrijvingen en de marktwaarde van de activa bij het bepalen van de intrinsieke waarde van het bedrijf.

  1. Rentabiliteitsmethode

   De Rentabiliteitsmethode is een methode om de waarde van een bedrijf te berekenen op basis van de verwachte toekomstige winsten van het bedrijf. Bij deze methode wordt de waarde van het bedrijf bepaald door de nettowinst van het bedrijf te vermenigvuldigen met een bepaalde factor, de zogenaamde P/E ratio (Price/Earnings ratio), die afhankelijk is van de sector en de marktomstandigheden. Deze methode gaat ervan uit dat de winstgevendheid van het bedrijf in de toekomst vergelijkbaar zal zijn met de winstgevendheid in het verleden. Deze methode is vooral geschikt voor bedrijven met een stabiele winstgevendheid en een duidelijke groeistrategie. Het is belangrijk om rekening te houden met de risico’s en onzekerheden bij het bepalen van de P/E ratio en de waarde van het bedrijf.

  2. Discounted Cash Flow (DCF) methode

   De Discounted Cash Flow (DCF) methode is een methode om de waarde van een bedrijf te berekenen op basis van de toekomstige kasstromen van het bedrijf. Bij deze methode wordt de toekomstige kasstroom van het bedrijf geschat en contant gemaakt naar de huidige waarde, rekening houdend met de verwachte groei en inflatie. De som van de contante waarde van de toekomstige kasstromen bepaalt de waarde van het bedrijf. Deze methode gaat ervan uit dat de waarde van het bedrijf vooral afhankelijk is van de toekomstige inkomsten die het bedrijf genereert. Deze methode is vooral geschikt voor bedrijven met sterke groeimogelijkheden en hoge kasstromen. Het is belangrijk om rekening te houden met de onzekerheden en risico’s bij het voorspellen van de toekomstige kasstromen en bij het bepalen van de discontovoet, die de huidige waarde van de toekomstige kasstromen bepaalt.

  3. Multiples-methode

   De Multiples-methode is een methode om de waarde van een bedrijf te berekenen op basis van de verhouding tussen de waarde van vergelijkbare bedrijven en hun omzet of winst. Bij deze methode wordt gekeken naar vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector en hun prestaties. Vervolgens wordt de waarde van het bedrijf bepaald door de omzet of winst van het bedrijf te vermenigvuldigen met een bepaalde factor, de zogenaamde multiple, die gebaseerd is op de multiples van de vergelijkbare bedrijven. Deze methode gaat ervan uit dat de waarde van het bedrijf vergelijkbaar is met die van vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector. Deze methode is vooral geschikt voor bedrijven met stabiele inkomsten en weinig groeimogelijkheden. Het is belangrijk om rekening te houden met de risico’s en onzekerheden bij het bepalen van de multiples en de waarde van het bedrijf.

  4. Asset-based methode

   De Asset-based methode is een methode om de waarde van een bedrijf te berekenen op basis van de waarde van de activa van het bedrijf. Bij deze methode wordt de waarde van het bedrijf bepaald door de waarde van de activa van het bedrijf te verminderen met de waarde van de passiva van het bedrijf. De overgebleven waarde, het eigen vermogen van het bedrijf, wordt verdeeld over het aantal uitstaande aandelen om de waarde per aandeel te bepalen. Deze methode gaat ervan uit dat de waarde van het bedrijf vooral afhankelijk is van de waarde van de activa van het bedrijf. Deze methode is vooral geschikt voor bedrijven met veel tastbare activa, zoals machines en inventaris. Het is belangrijk om rekening te houden met de marktwaarde van de activa en de waarde van de immateriële activa, zoals het klantenbestand en de reputatie van het bedrijf, bij het bepalen van de waarde van het bedrijf.

Het belang van financiële gegevens

Om de bedrijfswaarde te berekenen is het belangrijk om de financiële gegevens van het bedrijf te kennen. Belangrijke financiële gegevens zijn bijvoorbeeld de omzet, de winst- en verliesrekening en de balans. Deze gegevens geven een goed beeld van de huidige financiële positie van het bedrijf. Het is ook belangrijk om de historische financiële gegevens te kennen om trends te kunnen herkennen en om de toekomstige kasstromen van het bedrijf te kunnen voorspellen.

Synergieën

Bij het verkopen van het bedrijf kan er sprake zijn van synergieën tussen de koper en de verkoper. Dit zijn voordelen die ontstaan wanneer de koper het bedrijf overneemt. Synergieën kunnen bijvoorbeeld ontstaan door het samenvoegen van twee bedrijven, waardoor kosten bespaard kunnen worden. Het is belangrijk om deze potentiële synergieën mee te nemen bij het bepalen van de waarde van het bedrijf.

Marktanalyse

Een marktanalyse is belangrijk bij het bepalen van de waarde van het bedrijf. Hierbij wordt gekeken naar vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector en hun prestaties. Ook wordt er gekeken naar de concurrentie en de trends in de markt. Op basis hiervan kan de waarde van het bedrijf worden bepaald in vergelijking met vergelijkbare bedrijven.

Toekomstige groeimogelijkheden

Bij het bepalen van de waarde van het bedrijf moet ook rekening worden gehouden met de toekomstige groeimogelijkheden van het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door te kijken naar de plannen van het bedrijf voor de toekomst en de verwachte groei van de markt. Op basis hiervan kan de waarde van het bedrijf worden bepaald op basis van de toekomstige inkomsten.

Risicofactoren

Bij het bepalen van de waarde van het bedrijf moet ook rekening worden gehouden met risicofactoren die van invloed zijn op het bedrijf. Dit kunnen bijvoorbeeld economische onzekerheden zijn, een sterk afhankelijke klantenbasis of nieuwe concurrentie. Het is belangrijk om deze risicofactoren mee te nemen bij het bepalen van de waarde van het bedrijf.

Onderhandelingsstrategie

Op basis van de berekende waarde van het bedrijf kan er onderhandeld worden over de verkoopprijs. Het is belangrijk om een onderhandelingsstrategie te bepalen en hierbij rekening te houden met de factoren die de waarde van het bedrijf beïnvloeden. Zo kan bijvoorbeeld worden onderhandeld over de betalingstermijn of over een earn-out regeling, waarbij een deel van de verkoopprijs afhankelijk is van de toekomstige prestaties van het bedrijf.

Professionele hulp

Bij het verkopen van het bedrijf is het belangrijk om professionele hulp in te schakelen. Een bedrijfsmakelaar of bedrijfsovernamespecialist kan helpen bij het bepalen van de waarde van het bedrijf en bij het onderhandelen over de verkoopprijs. Het inschakelen van professionele hulp kan ervoor zorgen dat de verkoop soepel verloopt en dat er een goede prijs wordt betaald voor het bedrijf.

Conclusie

Het verkopen van een bedrijf is een belangrijke beslissing en het is belangrijk om de waarde van het bedrijf te kennen voordat het verkocht wordt. Er zijn verschillende methoden om de bedrijfswaarde te berekenen en het is belangrijk om rekening te houden met factoren zoals synergieën, marktanalyse, toekomstige groeimogelijkheden en risicofactoren. Het is ook belangrijk om een professionele hulp in te schakelen bij het verkopen van het bedrijf. Met deze tips en informatie ben je beter voorbereid op het verkopen van je bedrijf en het bepalen van de juiste verkoopprijs.